Privacy

De IJsvereniging Witten e.o. (hierna te noemen de Vereniging) heeft als doelstelling het bevorderen  van het schaatsen in de breedste zin van het woord.. De Vereniging is opgericht in 1936.

Met welk doel verzamelen wij de persoonsgegevens.

De Vereniging verzamelt persoonsgegevens die door het aangesloten lid zelf aan ons zijn verstrekt, of namens zijn gezinsleden met als doel:

 • met de aangesloten leden (analoog en digitaal) te kunnen communiceren
 • de aangesloten leden een contributiekaart te verstrekken
 • de contributie middels een automatische incasso te kunnen innen

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens

De Vereniging bewaart (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld. Zodra het (de) aangesloten lid (leden) aangeeft dat hij niet langer lid is zullen zijn gegevens uiterlijk na 12 maanden uit de administratie worden verwijderd.

Het delen van persoonsgegevens met derden.

De Vereniging verstrekt géén persoonsgegevens aan derden. Voor de verwerking van persoonsgegevens verplicht de Vereniging zich te houden aan de artikelen zoals deze zijn genoemd in de nieuwe AVG wetgeving welke op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 1. Voorletters
 2. Roepnaam
 3. Achternaam
 4. Woonadres
 5. Postcode
 6. Woonplaats
 7. E-mail adres
 8. Geboorte datum
 9. Leeftijd (berekende leeftijd aan de hand van geboortedatum)
 10. Bankrekeningnummer

In verband met de Privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming vragen wij alle aangesloten leden:

 • Bij een bestaand lidmaatschap door betaling van de contributie en acceptatie van de contributiekaart(en) akkoord te gaan met het Privacy Beleid van de Vereniging.
 • Of zij bij het aangaan van het lidmaatschap op de hoogte zijn van het Privacy Beleid van de IJsvereniging Witten e.o. en bij aanvaarding van het lidmaatschap ook akkoord gaan met het Privacy Beleid van de Vereniging.
 • Eventuele foto’s van schaats activiteiten op de ijsbaan van de vereniging, waar leden herkenbaar op staan afgebeeld, geplaatst mogen worden op de website van de Vereniging

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens.

Alle op de persoon herleidbare gegevens worden digitaal opgeslagen.

Alleen bestuursleden van de Vereniging hebben toegang tot (digitale) bestanden waar op de persoon herleidbare gegevens zijn opgeslagen. Toegang tot die bestanden is alleen mogelijk met een unieke toegangscode.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Vereniging op 10 september 2018.